سایر اقلام |پنبه دانه

توضیحات

سایر اقلام | پنبه دانه

پروتیین 25%
چربی 9-10%
رطوبت 8

درخـواسـت تـماس با شـما