کنجاله زیتون | تفاله خیس زیتون

توضیحات

کنجاله زیتون | تفاله خیس زیتون

بسیار نرم و یکدست
100% گوشت و هسته زیتون روغن گیری شده

درخـواسـت تـماس با شـما