ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧـﻮراک

ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب را از ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراک ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و از اﻧﺘﺨﺎب ذرات درﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
  وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوری و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ًو ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ذرات رﯾﺰ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﮐﻪ از دان آردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ رﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراک ﭘﻠﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد: ٨٥ ﺗﺎ ٧٠)ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ اﻟﻒ( ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ژﻻﺗﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. E.coli ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﭘﺎﺗﻮژن از ﻗﺒﯿﻞ 
 ب( ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ و ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﺮآوری دان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﭘﺮت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. دان ﭘﻠﺖ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻋﺼﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻟﺬا ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوی اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری در ﻣﺮﻏﺪاری )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﺴﺎد، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮕﻬﺪاری، ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺧﻮراک ﭘﻠﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﺸﺪن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ( ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. CRD ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮراک، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪه و از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻮا و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻮراک ﭘﻠﺖ از ﺧﻮراک آردی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺧﻮراک دﻫﯽ ﺑﺎ دان ﭘﻠﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
شرکت بازرگانی لاهیج دشت    


.

جهت سفارش و یا مشاوره خرید با شماره 42930-013 تماس حاصل فرمائید


271 بازدید

درخـواسـت تـماس با شـما