درمطالعه سبوس برنج تازه ابتدا تحت تاثیر ۲۰% محلول اسید استیك یا محلول هیدروكسید كلسیم قرار گرفت و سپس تحت حرارت ۱۳۵(۲+) از كارخانه تولیدی خارج شد كه نتیجه این فرآوری غیر فعال شدن لیپاز ، هیدرولیز فیتات و تجزیه ممانعت كننده تریپسین و هماتوگلوتنین می باشد .ضمناً در نتیجه این فرآوری اسپورهای قارچها و باكتریها و بافتهای سبوس برنج از بین می رود .سپس این سبوس برنج فرآوری شده با استفاده از آنالیز شیمیائی ، از لحاظ موادمغذی موجود در آن مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس فرآوری شده نشان داد كه لیپاز و تمامی پراكسیدازها بویژه در تیمار اسیداستیك كاملاً از بین رفته است .تیمارهای با بخار + هیدروكسید كلسیم ، اسید استیك و پختگی سبوس برنج به ترتیب باعث از بین رفتن ۵۲، ۷۵، ۸۲ درصد فیتات موجود شدند . فعالیت هماتوگلوتینین در سبوس فرآوری شده ( ۲Hv/mg) در مقایسه با سبوس غیر فرآوری شده (۳۵Hv/mg) به میزان قابل توجهی كاهش نشان داد و ضمناً از طریق فرآوری ۱۰۰ بر فعالیت ممانعت كننده تریپسین مهار گردید .
●آزمایش تغذیه ای
سبوسهای برنجی كخ به طریق مختلف مورد فرآوری قرار گرفته بود در یك آزمایش تغذیه كه شامل ۱۰۰۰ پرنده ( ۴ تكرار از هر تیمار ۲۵۰ پرنده ای ) مورد آزمون و مقایسه قرار گرفتند .به اینصورت كه سبوسهای برنجی كه در معرض تیمارهای مختلف قرار گرفته بودند به میزان ۲۰% جایگزین گندم موجود در چیره شاهد شدند .
●تیمارهای این آزمایش به قرار زیر می باشد :
۱- تیمار شاهد ( جیره بر پایه گندم ، بدون فرآوری )
۲- جیره حاوی سبوس برنج با رطوبت ۲۰% و extruded شده
۳- جیره فرآوری شده با اسید ( ۲۰% رطوبت و ۱% هیدروكسید كلسیم )
۴- جیره فرآوری شده با بازی ( ۲۰% رطوبت و ۱% هیدروكسید كلسیم )
پرندگانی مورد استفاده در آزمایش از یك روزگی تا ۵۶ روزگی تحت تاثیر این جیره ها قرار گرفتند .نتایج حاصل از این آزمایش در جدول یك آورده شده است .افزایش وزن در جیره شاهد ، سبوس فرآوری شده با اسید ، سبوس فرآوری شده با محلول بازی به ترتیب ۶/۸،۸/۲۸،۹/۲۲% درصد بود .بهبود درضریب تبدیل با همان ترتیب ۴/۱۱، ۷/۱۹، ۹/۱۴% بود . هزینه سبوس برنج %۵۵-۵۰ كمتر از هزینه تهیه گندم بود . روشهای مختلف فرآوری سبوس برنج به خوبی توانسته بود كه فاكتورهای ضد تغذیه ای موجود در آن را از بین ببرد . نتایج حاصل از این آزمایش به خوبی سبوس برنج را به عنوان یك ماده غذایی مناسب واقتصادی در جیره طیور گوشتی مطرح نمود .


.

جهت سفارش و یا مشاوره خرید با شماره 42930-013 تماس حاصل فرمائید


26 بازدید


دام به چه مواد مغذی نیاز دارد

دام به چه مواد مغذی نیاز دارد

ادامه مطلب ...

درخـواسـت تـماس با شـما