به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی سبوس برنج در تغذیة جوجه های گوشتی دو آزمایش در قالب طر ح بلوک کامل تصادفی انجام پذیرفت . در آزمایش اول و دوم 5 تیمار آزمایشی شامل سطوح مختلف سبوس برنج 0 ، 2/5 ، 5 ، 7/5 و %10 جایگزین ذرت گردید . هر تیمار در هر آزمایش 4 تکرار و برای هر تکرار 15 قطعه جوجه نژاد لهمن در نظر گرفته شد آزمایش اول 49 روز ( از سن 7 تا 56 روزگی ) و آزمایش دوم 34 روز ( از سن 22 تا 56 روزگی ) به طول انجامید در کلیة جیره های مورد آزمایش نسبت انر زی به پروتئین در دورةهای مختلف با نسبت های موجود در جداول NRC مطابق بود . وزن بدن ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بصورت هفتگی اندازه گیری و محاسبه گردید . در پایان هفته هشتم ( پایان هر دو آزمایش از هر گروه یک قطعه خروس و یک قطعه مرغ اطراف میانگین وزن هر قفس آزمایشی انتخاب و پس از ذبح ، وزن لاشه ، چربی محوطة بطنی و وزن روده ها اندازه گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر مصرف خوراک ، میانگین وزن بدن - ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی وجود دارد ) P<0/05) بیشترین میانگین وزن بدن در پایان دورة آزمایش 8) هفتگی ) متعلق به گروه %2/5 جایگزینی سبوس برنج بدست آمد . بیشترین مصرف خوراک 94/58) گرم در روز ) در سن 7 تا 56 روزگی مربوط به تیمار %10 جایگزینی سبوس برنج گزارش گردید . بیشترین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی به گروه %2/5 جایگزینی سبوس برنج متعلق بود . بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ وزن لاشه به وزن زنده و چربی محوطه بطنی تفاوت معنی داری وجود نداشت . ) P>0/05) ولی کمترین مقدار چربی محوطة بطنی مربوط به گروه %5 جایگزینی سبوس برنج بود . نتایج حاصل از آزمایش دوم نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر مصرف خوراک ، میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی وجود ندارد ).P>0/05) همچنین بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری از لحاظ نسبت وزن لاشه به وزن زنده و نسبت وزن روده به وزن زنده وجود نداشت ).P>0/05) در بررسی هزینه دان مصرفی ، قمت هر کیلو دان با افزایش در صد جایگزینی سبوس برنج به جای ذرت یک سیر نزولی را طی کرده و در جیره های 7/5 و % 10 حداقل قیمت را به خود اختصاص داده است . بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جایگزین سبوس برنج به جای ذرت با کاهش هزینه دان مصرفی در یک دوره پرورش قادر است بدون تغییر در وزن نهایی بازار - تأثیر مثبتی در کاهش چربی محوطه بطنی از خود نشان دهد .
.

جهت سفارش و یا مشاوره خرید با شماره 42930-013 تماس حاصل فرمائید


24 بازدید


دام به چه مواد مغذی نیاز دارد

دام به چه مواد مغذی نیاز دارد

ادامه مطلب ...

درخـواسـت تـماس با شـما